خانه / شرکت ها / اهداف تعاونی

اهداف تعاونی

 

ازآنجا که هدفهای بخش تعاون درجمهوری اسلامی ایران دراصول مذکوره قانون ذکر شده است واین هدفها بصورت جامع آورده شده به همین دلیل وباتوجه به قانونی که در سال ۱۳۷۰ مصوب شده وبا در نظرگرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهدافی را برای بخش تعاون عنوان کرده اند که به آن اشاره میکنیم .
۱- ایجاد شرایط وتامین امکانات برای کسانی که میخواهند فعالیت کنند برای رسیدن به اشتغال فراگیر.
۲- وسایل کاررا باید در اختیار کسانی قرار داد که توانایی انجام کار را دارند ولی وسایل ندارند.
۳- برای اینکه عدالت اجتماعی برقرارشود باید جلو گیری کرد از تمرکز ثروت وتداوم آن در دست افراد وگروههای خاص.

شرکت تعاونی
۴- جلو گیری شود ازکارفرما شدن دولت.
۵- منافع وسود حاصله وتجربیات دراختیار نیروهای کار قرارگیرد برای تشویق وبهره وری بهتر نیروهی کار.
۶- ایجاد مشارکت بیشتروتوسعه واستحکام تعاون عمومی .
۷- جلو گیری از انحصار طلبی وایجاد تورم.
۸- باید توجه داشت که اهداف مورد نظر با الویت بندی ورعایت ضروریات حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور به مرحله عمل برسد.
نکته قابل توجه این است که قانون اساسی بخش تعاونی را به عنوان یکی از بخشهای اساسی اقنصاد کشور در نظر گرفته است وبه آن اشاره میکند .
درنتیجه با توجه به مطالب گفته شده وجایگاه تعاونیها در اقتصاد کشور واهمیتی که قانون برای تعاونیها قائل است وبا توجه به ماده ۲ بخش تعاونی میتوان گفت ، شركت هایی كه با رعایت مقررات این قانون تشكیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند ویا میتوان گفت شرکت تعاونی شرکتی است بین افراد حقیقی برای فعالیت در امور تولید وتوزیع در جهت پیشبرد اهداف بخش تعاونی وبهتر شدن وضع اقتصادی واجتماعی افراد وهمکاری آنها با رعایت قانون ومقررات .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *